دسته بندی ها
  سازمان منطقه آزاد کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۴۱-۲
  امور زنان وابسته به سازمان

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۵-۴۴۴۲۰۳۴۱
  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۵۰۱۸-۲۰
  شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۴۸۵۳
  اداره گمرک منطقه آزاد کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۴۰۱۴-۴۴۴۲۲۲۶۴
  صدا و سیمای کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۵۱-۲-۱۶۲
  دفتر امام جمعه اهل تشیع-اهل تسنن

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۶۳۰۰۸۸-۴۴۴۳۰۲۲۹
  جامعه کلوپ داران دریایی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۴۴۶۷۶
  جامعه دفاتر خدمات مسافرتی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۰۰۶۱-۴۴۴۲۰۰۷۴

  جامعه مراکز پذیرایی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۰۸۸
  جامعه هتل داران

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۷۳-۷۹
  اتحادیه مشاورین املاک

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۳۰۳۴۰