دسته بندی ها
  سازمان منطقه آزاد کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۴۱-۲
  امور زنان وابسته به سازمان

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۵-۴۴۴۲۰۳۴۱
  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۵۰۱۸-۲۰
  شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۴۸۵۳
  اداره گمرک منطقه آزاد کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۴۰۱۴-۴۴۴۲۲۲۶۴
  صدا و سیمای کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۵۱-۲-۱۶۲
  دفتر امام جمعه اهل تشیع-اهل تسنن

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۶۳۰۰۸۸-۴۴۴۳۰۲۲۹
  جامعه کلوپ داران دریایی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۴۴۶۷۶
  جامعه دفاتر خدمات مسافرتی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۰۰۶۱-۴۴۴۲۰۰۷۴

  جامعه مراکز پذیرایی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۰۸۸
  جامعه هتل داران

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۷۳-۷۹
  اتحادیه مشاورین املاک

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۳۰۳۴۰

  مجمع رنت کاران اتومبیل

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۶۸۰۵۶
  پلیس +10

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۵۵۷۰۰
  وزارت امور خارجه کیش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۵۲۲۶۸-۹
  آموزش و پرورش

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۶۸۳۰۱-۴

  بهزیستی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۴۰۵۷

  اداره ثبت احوال

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۳۴۹۳۰
  اداره حمل و نقل

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۱۳
  اداره مخابرات

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۲۴۰۰
  اطلاعات پرواز

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۴۳۳۰۰

  دادگستری

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۳۵۱۲۰
  راهنمایی رانندگی

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۴۰۲۲۱
  شرکت آب

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۰-۵

  گذرنامه

  تلفن:

  ۰۷۶۴۴۴۲۳۳۴۸