آگهی های مشابه

پدل برد(تفریح آبی )

توضیحات :

تفریح آبی پر هیجان

ایجاد آرامش،تقویت عضلات و تعادل بدن

آدرس: کلوپ های سی من، پارک آبی بادی مارینا و پارک کیبل اسکی