آگهی های مشابه

اتاق فرار

توضیحات :

اتاق فرار کیش یا اسکیپ روم یک مجموعه معما محور است و شرکت کنندگان با حل معما ها قادر به خروج از اتاق خواهند شد.

اتاق فرار دیپلمات با داستان فرار از اتاق 195 تیمارستان